Forebyggende vedlikehold - sikrer økt levetid og reduserte kostnader

Markedets totale behov for service- og vedlikeholdstjenester innen offshore-bransjen er betydelig redusert. Videre kappes aktørene om høyt fokus på kostnadsreduksjoner, også innenfor vedlikehold og service. Dette kan gi motsatt effekt enn hva som var ønsket, og tvert imot medføre økte kostnader.

Servicemann uten Instruments_web.jpg

Manglende vedlikehold gir uforutsette kostnader

Det er hevet over enhver tvil at redusert vedlikehod kan gi en kortsiktig og kjærkommen kostnadsgevinst. Hva som på sikt kommer ut av de reduserte vedlikeholdskostnadene er det derimot ikke like høyt fokus på. Ofte kan dette medføre uforutsette kostnader fordi vitale komponenter havarerer grunnet manglende preventivt vedlikehold.

Konsekvensene ved manglende vedlikehold av ventiler er at dette over tid vil kunne føre til potensiell lekkasje, rustdannelse og interne kavitasjonsskader i ventilen, slik at ventilen i verste fall vil stoppe å fungere. Dette vil lede til uforutsette kostnader som reparasjon, overhaling eller innkjøp av ny ventil. I noen tilfeller kan dette også medføre følgeskader på annet kostbart utstyr.

Trygg og effektiv drift

De klimatiske forholdene i Nordsjøbassenget gir store utfordringer ift materialer og utstyr, med tilhørende høye investeringskostnader. Logisk sett burde man derfor, kanskje i enda større grad, fokusere på forebyggende vedlikehold som sikrer oppetid og effektiv drift.

For å unngå stans eller kostbare reparasjoner med innkjøp av nytt utstyr, tilbyr Ellingsen Instruments skreddersydde servicekonsept, ad hoc vedlikehold, planlagt vedlikehold, inspeksjoner, samt vedlikehold med inspeksjon og statusrapporter. Serviceavdelingen på Ågotnes, samt våre serviceingeniører på Skui, har alle mange års erfaring og kunnskap innen kontrollventiler, sikkerhetsventiler, on/off ventiler, aktuatorer samt instrumentering.

Etter utført serviceoppdrag vil oppdragsgiver motta en servicerapport som gir vital dokumentasjon og informasjon om status, veiledning samt anbefalinger om hva som bør gjøres for å få optimal brukstid på utstyret. Vi arkiverer alle rapporter med vedlikeholdsintervaller og generell status, slik at denne dokumentasjonen i ettertid er tilgjengelig for våre kunder.

Forebyggende vedlikehold vil garantere effektiv drift, økt levetid på anlegget samt kostnadsreduksjon over tid.